Үндэсний болон олон улсын хэмжээнд итгэл хүлээсэн, үйл ажиллагааны чадавхитай байгууллага болон хөгжихөд оршино.