Онцгой байдлын байгууллагын тусгай зориулалтын техник, хувцас хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийн хангалт, засвар үйлчилгээг стандартад заасан техникийн нөхцөл, шаардлагын дагуу зохион байгуулах, ашиглалтад хяналт тавихад оршино.